Jframe Java

This blog post explains about Jframe Java